Wspieramy, informujemy, rozwijamy od 2011 roku.

Kontakt z nami:

609-850-917

logo

ul. Batorego 8

56-200 Góra

11:00 - 15:00

pon. - pt.

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od 1 stycznia 2019 r. w punktach darmowej pomocy dostępne są poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nowe usługi nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Mediacja od 2019 r. dostępna jest w wybranych punktach, a od 2020 r. już będzie dostępna w każdym punkcie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych w lokalach na terenie powiatu.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz Przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

nieodpłatną mediację, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA MEDIACJA OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

przeprowadzenie mediacji;

udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjując przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji

KOMU PRZYSŁUGUJE DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE OD 1 STYCZNIA 2019 R.

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 poz. 2030 z późn. zm.).

Nieodpłatną pomoc prawną prowadzimy w następujących punktach:

Województwo dolnośląskie

Powiat Bolesławiecki

Osiecznica

Umów się na wizytę

ul. Lubańska 43
59-724 Osiecznica
Urząd Gminy w Osiecznicy

Poniedziałek

15:00 - 19:00

Wtorek

14:30 - 19:00

Środa

7:30 - 12:00

Czwartek

14:30 - 19:00

Piątek

7:30 - 12:00

Warta Bolesław.

Umów się na wizytę

Warta Bolesławiecka 40C
59-720 Warta Bolesław.
Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej

Poniedziałek

14:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 12:30

Środa

13:30 - 18:00

Czwartek

8:00 - 12:30

Piątek

10:30 - 15:00

Powiat Dzierżoniowski

Dzierżoniów

Umów się na wizytę

ul. Rynek 27
58-200 Dzierżoniów
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Poniedziałek

10:00 - 14:30

Wtorek

10:00 - 14:30

Środa

10:00 - 14:30

Czwartek

10:00 - 14:30

Piątek

10:00 - 14:30

Powiat Górowski

Góra

Umów się na wizytę

ul. Armii Polskiej 8
56-200 Góra
pokój nr 316

Poniedziałek

7:00 - 9:30
18:00 - 20:00

Wtorek

7:00 - 9:30
18:00 - 20:00

Środa

7:00 - 9:30
18:00 - 20:00

Czwartek

-

Piątek

7:00 - 9:30
18:00 - 20:00

Góra

Umów się na wizytę

ul. Armii Polskiej 8
56-200 Góra
pokój nr 316

Poniedziałek

7:00 - 9:30
18:00 - 20:00

Wtorek

7:00 - 9:30 i 18:00 - 20:00

Środa

7:00 - 9:30 i 18:00 - 20:00

Czwartek

-

Piątek

7:00 - 9:30
18:00 - 20:00

Wąsosz

Umów się na wizytę

ul. Zacisze 10d
56-210 Wąsosz
budynek Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

14:00 - 16:00

Piątek

-

Powiat Głogowski

Nielubia

Umów się na wizytę

Nielubia 80
67-231 Nielubia
Szkoła Podstawowa

Poniedziałek

8:00 - 12:30

Wtorek

12:30 - 17:00

Środa

8:00 - 12:30

Czwartek

8:00 - 12;30

Piątek

8:00 - 12:30

Powiat Jaworski

Bolków

Umów się na wizytę

ul. Rynek 13
59-420 Bolków
siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

15:00 - 19:00

Męcinka

Umów się na wizytę

Męcinka 10
59-424 Męcinka
budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

14:00 - 19:00

Piątek

-

Mściwojów

Umów się na wizytę

Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
Urząd Gminy Mściwojów

Poniedziałek

-

Wtorek

15:30 - 19:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Paszowice

Umów się na wizytę

Paszowice 137A
59-411 Paszowice
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście od biblioteki, I piętro

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

14:50 - 19:30

Czwartek

-

Piątek

-

Wądroże Wielkie

Umów się na wizytę

Wądroże Wielkie 64
59-430 Wądroże Wielkie
Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Poniedziałek

15:00 - 19:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Powiat Kamiennogórski

Kamienna Góra

Umów się na wizytę

ul. Sienkiewicza 6A lok. 310
58-400 Kamienna Góra
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

Poniedziałek

7:30 - 11:30

Wtorek

Środa

7:30 -11:30

Czwartek

7:30 - 11:30

Piątek

7:30 - 11:30

Lubawka

Umów się na wizytę

ul. Dworcowa 33
58-420 Lubawka
Ośrodek Pomocy Społecznej

Poniedziałek

-

Wtorek

11:00 - 15:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Powiat Legnicki

Chojnów

Umów się na wizytę

ul. Rynek 20
59-225 Chojnów
budynek filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy

Poniedziałek

8:00 - 12:30

Wtorek

8:00 - 12:30

Środa

11:00 - 15:30

Czwartek

11:00 - 15:30

Piątek

11:00 - 15:00

Powiat Lubański

Świeradów-Zdrój

Umów się na wizytę

ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój (pokój nr 15, I piętro)

Poniedziałek

8:00 - 12:30

Wtorek

8:00 - 12:30

Środa

8:00 - 12:30

Czwartek

8:00 - 12:30

Piątek

8:00 - 12:00

Powiat Milicki

Milicz

Umów się na wizytę

ul. Ks. E. Waresiaka 7
56-300 Milicz
budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu

Poniedziałek

16:00 - 20:00

Wtorek

16:00 - 20:00

Środa

9:00 - 14:00

Czwartek

16:00 - 20:00

Piątek

9:00 - 14:00

Powiat Oleśnicki

Twardogóra

Umów się na wizytę

ul. 1 Maja 2
56-416 Twardogóra

Poniedziałek

12:00 - 16:30

Wtorek

12:00 - 16:30

Środa

12:00 - 16:30

Czwartek

8:00 - 12:30

Piątek

8:00 - 12:00

Powiat Średzki

Kostomłoty

Umów się na wizytę

ul. Ślężna 2
55-311 Kostomłoty
Urząd Gminy Kostomłoty

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

10:00 - 14:00

Malczyce

Umów się na wizytę

ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce
Urząd Gminy Malczyce

Poniedziałek

-

Wtorek

11:00 - 15:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Miękinia

Umów się na wizytę

ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia
Urząd Gminy Miękinia

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

13:00 - 17:00

Czwartek

-

Piątek

-

Środa Śląska

Umów się na wizytę

ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

9:00 - 15:00

Piątek

-

Udanin

Umów się na wizytę

Udanin 86B
55-340 Udanin
Lokal w Udaninie

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Powiat Zgorzelecki

Bogatynia

Umów się na wizytę

ul. Armii Wojska Polskiego 14
59-920 Bogatynia
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

Poniedziałek

12:00 - 16:30

Wtorek

10:00 - 14:30

Środa

10:00 - 14:30

Czwartek

10:00 - 14:30

Piątek

9:00 - 13:00

Węgliniec

Umów się na wizytę

ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
Urząd Miasta i Gminy Węglińcu

Poniedziałek

8:30 - 13:00

Wtorek

10:30 - 15:00

Środa

8:00 - 12:30

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:30 - 12:30

Województwo lubuskie

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Drezdenko

Umów się na wizytę

ul. Kościuszki 31
66-530 Drezdenko
budynek ratusza, lokal biurowy nr 6

Poniedziałek

7:30 - 12:00

Wtorek

7:30 - 12:00

Środa

7:30 - 12:00

Czwartek

13:00 - 18:30

Piątek

8:00 - 14:00

Województwo wielkopolskie

Powiat Gostyński

Gostyń

Umów się na wizytę

ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń
budynek Centrum Aktywności Lokalnej

Poniedziałek

-

Wtorek

13:00 - 17:30

Środa

8:30 - 13:00

Czwartek

13:00 - 17:30

Piątek

13:00 - 17:30

Gostyń

Umów się na wizytę

ul. Wrocławska 8
63-800 Gostyń
budynek Centrum Aktywności Lokalnej

Poniedziałek

8:00 - 12:30

Wtorek

8:00 - 12:30

Środa

8:00 - 12:30

Czwartek

8:00 - 12:30

Piątek

8:00 - 12:30

Piaski

Umów się na wizytę

ul. Drzęczewska 9
63-820 Piaski
Szkoła Podstawowa

Poniedziałek

14:00 - 18:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Powiat Grodziski

Grodzisk Wlkp.

Umów się na wizytę

ul. Żwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wlkp.
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.

Poniedziałek

14:00 - 18:30

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

14:00 - 18:30

Czwartek

8:30 - 13:00

Piątek

14:00 - 18:30

Powiat Kępiński

Bralin

Umów się na wizytę

Rynek 3
63-640 Bralin
Urząd Gminy Bralin

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

11:30 - 15:30

Piątek

-

Perzów

Umów się na wizytę

Perzów 78
63-642 Perzów
Urząd Gminy Perzów

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Rychtal

Umów się na wizytę

Rynek 1
63-630 Rychtal
Urząd Gminy Rychtal

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

11:30 - 15:30

Czwartek

Piątek

-

Trzcinica

Umów się na wizytę

ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
Urząd Gminy Trzcinica

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

7:30 - 11:30

Łęka Opatowska

Umów się na wizytę

ul. Akacjowa 4
63-645 Łęka Opatowska
Urząd Gminy Łęka Opatowska

Poniedziałek

-

Wtorek

7:30 - 11:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Powiat Kolski

Babiak

Umów się na wizytę

ul. Wojska Polskiego 15
62-620 Babiak
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku

Poniedziałek

9:30 - 14:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

9:30 - 14:00

Piątek

-

Kościelec

Umów się na wizytę

ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec
Urząd Gminy Kościelec

Poniedziałek

-

Wtorek

9:30 - 14:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

10:00 - 14:00

Kłodawa

Umów się na wizytę

ul. Poznańska 1
62-650 Kłodawa
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie

Poniedziałek

9:30 - 14:00

Wtorek

9:30 - 14:00

Środa

10:30 - 15:00

Czwartek

9:30 - 14:00

Piątek

9:30 - 14:00

Osiek Mały

Umów się na wizytę

ul. Główna 1
62-616 Osiek Mały
Urząd Gminy Osiek Mały

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

9:30 - 14:00

Czwartek

-

Piątek

-

Powiat Leszczyński

Lipno

Umów się na wizytę

ul. Powstańców Wielkopolskich 68
64-111 Lipno
Zespół Szkół w Lipnie

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

14:30 - 19:00

Czwartek

11:30 - 16:00

Piątek

15:00 - 19:00

Włoszakowice

Umów się na wizytę

ul. Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
Urząd Gminy Włoszakowice

Poniedziałek

11:00 - 15:30

Wtorek

8:00 -12:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Powiat Międzychodzki

Chrzypsko Wielkie

Umów się na wizytę

ul. Główna 15
64-412 Chrzypsko Wielkie
Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

12:00 - 16:30

Piątek

-

Kwilcz

Umów się na wizytę

ul. Kard. Wyszyńskiego 23
64-420 Kwilcz
Urząd Gminy w Kwilczu

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

12:00 - 16:00

Sieraków

Umów się na wizytę

ul. Wroniecka 25c
64-410 Sieraków
budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie

Poniedziałek

14:00 - 18:30

Wtorek

14:00 - 18:30

Środa

14:00 - 18:30

Czwartek

-

Piątek

-

Powiat Pleszewski

Czermin

Umów się na wizytę

Czermin 1
63-304 Czermin
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie

Poniedziałek

-

Wtorek

8:00 - 12:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Dobrzyca

Umów się na wizytę

ul. Koźmińska 6
63-330 Dobrzyca
Gminne Centrum Kultury

Poniedziałek

8:00 - 12:30

Wtorek

8:00 - 12:30

Środa

Czwartek

Piątek

Gołuchów

Umów się na wizytę

ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
Urząd Gminy Gołuchów

Poniedziałek

Wtorek

Środa

8:00 - 12:30

Czwartek

8:00 - 12:30

Piątek

8:00 - 12:00

Pleszew

Umów się na wizytę

ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Poniedziałek

8:00 - 12:30

Wtorek

-

Środa

8:00 - 12:30

Czwartek

8:00 - 12:30

Piątek

8:00 - 12:00

Powiat Rawicki

Jutrosin

Umów się na wizytę

ul. Rynek 26
63-930 Jutrosin
budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

15:00 - 19:30

Piątek

-

Miejska Górka

Umów się na wizytę

ul. Rynek 33
63-910 Miejska Górka
budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

16:00 - 20:00

Pakosław

Umów się na wizytę

ul. Kolejowa 2
63-920 Pakosław
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Poniedziałek

11:30 - 16:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Rawicz

Umów się na wizytę

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Poniedziałek

-

Wtorek

8:00 - 12:30

Środa

15:30 - 20:00

Czwartek

-

Piątek

-

Powiat Szamotulski

Duszniki

Umów się na wizytę

ul. Jana Pawła II 8
64-550 Duszniki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Poniedziałek

-

Wtorek

13:00 - 17:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

9:00 - 13:00

Kaźmierz

Umów się na wizytę

ul. Topolowa 4
64-530 Kaźmierz

Poniedziałek

9:00 - 13:00

Wtorek

-

Środa

8:30 - 13:00

Czwartek

15:00 - 20:00

Piątek

-

Wronki

Umów się na wizytę

ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki
Urząd Miasta i Gminy we Wronkach

Poniedziałek

11:00 - 15:30

Wtorek

11:00 - 15:30

Środa

11:00 - 15:30

Czwartek

11:00 - 15:30

Piątek

11:00 - 15:00

Powiat Turecki

Dobra

Umów się na wizytę

ul. Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra
Urząd Miejski w Dobrej

Poniedziałek

-

Wtorek

11:00 - 15:30

Środa

8:00 - 12:30

Czwartek

11:00 - 15:30

Piątek

-

Kawęczyn

Umów się na wizytę

Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Urząd Gminy Kawęczyn

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

11:00 - 15:30

Przykonie

Umów się na wizytę

ul. Szkolna 7
62-731 Przykonie
Urząd Gminy Przykonie

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-