Wspieramy, informujemy, rozwijamy od 2011 roku.

Kontakt z nami:

609-850-917

logo

ul. Batorego 8

56-200 Góra

11:00 - 15:00

pon. - pt.

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od 1 stycznia 2019 r. w punktach darmowej pomocy dostępne są poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nowe usługi nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych w lokalach na terenie powiatu.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz Przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

nieodpłatną mediację, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

przeprowadzenie mediacji;

udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjując przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji

KOMU PRZYSŁUGUJE DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 poz. 2030 z późn. zm.).

Nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie świadczymy w następujących punktach:

dolnośląskie

Powiat Dzierżoniowski

Dzierżoniów - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
Urząd Gminy w Dzierżoniowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00 - 16:30

Wtorek

-

Środa

12:00 -16:00

Czwartek

12:00 - 16:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 748323664

Powiat Górowski

Góra - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra
pokój nr 316

Punkt czynny:

Poniedziałek

7:00 - 9:30
18:00 - 20:00

Wtorek

7:00 - 9:00
18:00 - 20:00

Środa

7:00 - 9:00
18:00 - 20:00

Czwartek

-

Piątek

7:00 - 9:30
15:00 - 17:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655443900

Wąsosz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Zacisze 10d , 56-210 Wąsosz
budynek Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

14:00 - 18:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655443900

Powiat Głogowski

Głogów - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów
Starostwo Powiatowe w Głogowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:30 - 15:30

Wtorek

7:30 - 11:30

Środa

11:30 - 15:30

Czwartek

7:30 - 11:30

Piątek

11:30 - 15:30

* Nieodpłatna mediacja świadczona jest w każdą środę
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767282854

Powiat Jaworski

Bolków - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Rynek 13 , 59-420 Bolków
siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

13:00 - 17:20

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy I piątek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767290100

Męcinka - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Męcinka 85, 59-424 Męcinka
Gminny Ośrodek Kulturalno- Edukacyjny w Męcince

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

14:00 - 18:20

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy I czwartek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767290100

Mściwojów - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

16:30 - 20:30

Środa

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy I wtorek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767290100

Paszowice - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Paszowice 137A, 59-411 Paszowice
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, wejście od biblioteki, I piętro

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

13:00 17:20

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdą I środę miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767290100

Wądroże Wielkie - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
Urząd Gminy Wądroże Wielkie

Punkt czynny:

Poniedziałek

13:00 - 17:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy I poniedziałek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767290100

Powiat Jeleniogórski

Janowice Wielkie - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756473111

Jelenia Góra - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra
budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

10:00 - 14:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756473111

Karpacz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
budynek Urzędu Miejskiego w Karpaczu, budynek B

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

11:00 - 15:00

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756473111

Mysłakowice - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Wojska Polskiego 2A, 58-533 Mysłakowice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756473111

Podgórzyn - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn
budynek Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze"

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja świadczona jest w każdy ostatni czwartek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756473111

Stara Kamienica - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
budynek Urzędu Gminy w Starej Kamienicy

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

11:00 - 15:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756473111

Szklarska Poręba - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Jedności Narodowej 11, 58-580 Szklarska Poręba
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

9:00 - 13:00

Środa

-

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja świadczona jest w każdy III czwartek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756473111

Powiat Legnicki

Chojnów - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów
budynek filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:30

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

10:30 - 15:00

Piątek

11:00 - 15:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy piątek
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 76723560

Legnica - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Kościuszki 38, 59-220 Legnica

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00 - 16:00

Wtorek

12:00 - 16:00

Środa

12:00 - 16:00

Czwartek

12:00 - 16:00

Piątek

12:00 - 16:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767212140

Legnica - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Kościuszki 38, 59-220 Legnica

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767212140

Powiat Lubański

Leśna - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 7, 59-820 Leśna
(parter, pokój nr 3)

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

8:30 - 13:00

Czwartek

-

Piątek

13:00 - 17:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy ostatni piątek miesiąca od 13:00 do 17:00
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756464338

Świeradów-Zdrój - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój (I piętro, pokój nr 15)

Punkt czynny:

Poniedziałek

9:00 - 13:00

Wtorek

9:00 - 13:30

Środa

-

Czwartek

9:00 - 13:00

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy ostatni czwartek miesiąca od 9:00 do 13:00
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756464338

Powiat Lwówecki

Gryfów Śląski - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Rynek 1 , 59-620 Gryfów Śląski
budynek Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Punkt czynny:

Poniedziałek

13:30 - 18:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

13:30 - 18:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 757823650

Mirsk - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk
budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirsku

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

14:00 - 18:00

Środa

14:00 - 18:00

Czwartek

14:00 - 18:00

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy pierwszy czwartek miesiąca od 14:00 do 18:00
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 75823650

Powiat Milicki

Milicz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu

Punkt czynny:

Poniedziałek

16:00 - 20:00

Wtorek

16:00 - 20:00

Środa

9:00 - 14:00

Czwartek

16:00 - 20:00

Piątek

9:00 - 14:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy poniedziałek i czwartek
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 798211377

Powiat Oleśnicki

Bierutów - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Przyjaciół Żołnierza 14a, 56-420 Bierutów
Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 570926267

Twardogóra - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra
budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00-16:30

Wtorek

12:00-16:30

Środa

12:00-16:30

Czwartek

8:00-12:30

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 570926267

Powiat Polkowicki

Chocianów - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Pocztowa 18, 59-140 Chocianów

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

10:00 - 14:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457

Chocianów - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Pocztowa 18, 59-140 Chocianów

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

10:00 - 14:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457

Gaworzyce - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
Urząd Gminy w Gaworzycach

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457

Grębocice - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice
Urząd Gminy w Grębocicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

13:00 - 17:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457

Polkowice - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

14:00 - 18:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457

Polkowice - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

14:00 - 18:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

14:00 - 18:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457

Przemków - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Plac Targowy 1, 59-170 Przemków
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

12:00 - 16:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457

Przemków - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Plac Targowy 1, 59-170 Przemków
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

11:00 - 15:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457

Radwanice - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice
Urząd Gminy w Radwanicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

14:30 - 18:30

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457

Powiat Średzki

Kostomłoty - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Średzka 10A, 55-311 Kostomłoty
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

10:00 - 14:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II piątek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713968953

Malczyce - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
budynek Urzędu Gminy Malczyce pok. nr 7

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

11:00 - 15:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II wtorek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713968953

Miękinia - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

13:00 - 17:00

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdą II środę miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713968953

Środa Śląska - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
budynek Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

9:00 - 14:00

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II czwartek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713968953

Udanin - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Udanin 86B, 55-340 Udanin
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II poniedziałek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713968953

Powiat Wrocławski

Jordanów Śląski - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski
Filia nr 2 w Jordanowie Śląskim - Urząd Gminy Jordanów Śląski

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 717221705, 717221858, 717222078

Kąty Wrocławskie - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Zwycięstwa 23, 55-080 Kąty Wrocławskie
budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wocławskich

Punkt czynny:

Poniedziałek

9:00 - 13:00

Wtorek

9:00 - 13:00

Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

9:00 - 13:00

Piątek

9:00 - 13:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 717221705, 717221858, 717222078

Siechnice - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Ks. Anny z Przemyślidów 6, 55-011 Siechnice
budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach, pok. 15

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

14:00 - 18:00

Czwartek

-

Piątek

14:00 - 18:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 717221705, 717221858, 717222078

Sobótka - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Św. Jakuba 3, 55-050 Sobótka

Punkt czynny:

Poniedziałek

9:00 - 13:00

Wtorek

14:00 - 18:00

Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

14:00-18:00

Piątek

9:00 - 13:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 717221705, 717221858, 717222078

Św. Katarzyna - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Żernicka 17, 55-011 Św. Katarzyna
Filia nr 1 w Św. Katarzynie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach pok. 117, I piętro

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

14:00 - 18:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 717221705, 717221858, 717222078

Powiat Zgorzelecki

Bogatynia - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. II Armii Wojska Polskiego 14, 59-920 Bogatynia
budynek Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00 - 16:00

Wtorek

12:00 - 16:00

Środa

10:00 - 14:00

Czwartek

12:00-16:00

Piątek

9:00 - 13:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 757761561 wew. 2

Węgliniec - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
budynek Urzędu Miasta i Gminy w Węglińcu

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00 - 16:30

Wtorek

10:00 - 14:30

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00-12:30

Piątek

8:30 - 12:30

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 757761561 wew. 2

lubuskie

Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Drezdenko - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Piłsudskiego 8 , 66-530 Drezdenko
Szpital Powiatowy pok.nr 113 (I piętro)

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:15

Wtorek

8:00 - 12:15

Środa

8:00 - 12:15

Czwartek

14:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 12:15

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy IV wtorek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 957632380

wielkopolskie

Powiat Chodzieski

Chodzież - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież
Centrum Szkoleniowe Edukacja

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00 - 16:00

Wtorek

12:00 - 16:30

Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

12:00 - 16:00

Piątek

9:00 - 13:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy III wtorek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 672812729

Powiat Dzierżoniowski

Piława Górna - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna
Urząd Miasta w Piławie Górnej

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

12:00 - 16:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 748323664

Powiat Gostyński

Gostyń - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń
budynek Centrum Aktywności Lokalnej

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

13:00 - 17:30

Środa

-

Czwartek

13:00 - 17:00

Piątek

13:00 - 17:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 881008140

Gostyń - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń
budynek Centrum Aktywności Lokalnej

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 881008140

Piaski - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski
Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika

Punkt czynny:

Poniedziałek

13:30 - 18:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 881008140

Pogorzela - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Urząd Miejski w Pogorzeli

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 881008140

Powiat Grodziski

Grodzisk Wlkp. - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim

Punkt czynny:

Poniedziałek

10:30 - 15:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

10:30 - 15:00

Czwartek

8:30 - 12:30

Piątek

11:00 - 15:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy I czwartek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 614452500

Powiat Kaliski

Kalisz - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Babina 1, 62-800 Kalisz
budynek Centrum Organizacji Pozarządowych

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

10:00 - 14:00

Środa

10:00 - 14:00

Czwartek

10:00 - 14:00

Piątek

10:00 - 14:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 515804439

Kalisz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz

Punkt czynny:

Poniedziałek

14:30 - 19:00

Wtorek

14:30 - 19:00

Środa

15:00 - 19:00

Czwartek

15:00 - 19:00

Piątek

15:00 - 19:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 515804439

Lisków - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Twórców Liskowa 3, 62-850 Lisków
budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:30 - 16:30

Wtorek

11:30 - 15:45

Środa

11:30 - 15:45

Czwartek

11:30 - 15:45

Piątek

11:30 - 15:45

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 625014204

Stawiszyn - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie

Punkt czynny:

Poniedziałek

7:00 - 11:00

Wtorek

7:00 - 11:00

Środa

7:00 - 11:00

Czwartek

7:00 - 11:00

Piątek

7:00 - 11:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 625014204

Powiat Kępiński

Bralin - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Rynek 3, 63-640 Bralin
budynek Urzędu Gminy w Bralinie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

11:00 - 15:30

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II czwartek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 627828968

Perzów - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Perzów 77a, 63-642 Perzów
Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II poniedziałek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 627828968

Rychtal - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Rynek 1, 63-630 Rychtal
budynek Urzędu Gminy w Rychtalu

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

11:00 - 15:30

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdą II środę miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 627828968

Trzcinica - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica
budynek Urzędu Gminy w Trzcinicy

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

7:30 - 11:30

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II piątek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 627828968

Łęka Opatowska - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska
budynek Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

7:30 - 11:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II wtorek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 627828968

Powiat Kościański

Czempiń - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń
budynek Urzędu Gminy w Czempiniu

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 698777351

Kościan - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
budynek Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

11:30 - 15:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

11:30 - 15:30

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 698777351

Kościan - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
budynek Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

7:00 - 11:30

Środa

7:00 - 11:00

Czwartek

7:00 - 11:00

Piątek

7:00 - 11:30

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 698777351

Krzywiń - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Gen. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Punkt czynny:

Poniedziałek

10:00 - 14:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 698777351

Śmigiel - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel
budynek Centrum Kultury w Śmiglu

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

10:00 - 14:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 698777351

Powiat Leszczyński

Krzemieniewo - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo
Urząd Gminy Krzemieniewo

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655296801

Leszno - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Tadeusza Rejtana 1, 64-110 Leszno
budynek Szkoły Podstawowej nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Punkt czynny:

Poniedziałek

15:00 - 19:00

Wtorek

15:00 -19:00

Środa

15:00 -19:00

Czwartek

15:00 -19:00

Piątek

15:00 -19:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655298100

Lipno - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno
budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

14:00 - 18:00

Piątek

11:00 - 15:30

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655296801

Włoszakowice - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
Urząd Gminy Włoszakowice

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

11:00 - 15:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655296801

Powiat Międzychodzki

Chrzypsko Wielkie - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie
budynek Urzędu Gminy w Chrzypsku Wielkim

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

12:00 - 16:30

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 957488726

Kwilcz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Kard. Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz
budynek Urzędu Gminy w Kwilczu

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

12:00 - 16:30

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 957488726

Sieraków - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków
budynek Urzędu Gminy w Sierakowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

14:00 - 18:00

Wtorek

14:00 - 18:00

Środa

14:00 - 18:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 957488726

Powiat Nowotomyski

Kuślin - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. E. Szczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
Urząd Miasta i Gminy Kuślin

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

13:00 - 17:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

13:00 - 17:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 614426708

Lwówek - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Al. E. Sczanieckiej 56, 64-310 Lwówek
budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

8:30 - 12:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

7:30 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 614426708

Miedzichowo - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo
Urząd Gminy Miedzichowo

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 -16:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 614426708

Opalenica - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wlkp. 1A, 64-330 Opalenica
budynek Ośrodka Zdrowia w Opalenicy

Punkt czynny:

Poniedziałek

9:00 - 13:30

Wtorek

-

Środa

13:00 - 17:00

Czwartek

15:30 - 19:30

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 614426708

Zbąszyń - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. 17 stycznia 59a, 64- 36 Zbąszyń
budynek Biblioteki Publicznej

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

13:00 - 17:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 614426708

Powiat Obornicki

Rogoźno - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Fabryczna 5, 64-610 Rogoźno

Punkt czynny:

Poniedziałek

13:30 - 18:00

Wtorek

-

Środa

7:00 - 11:00

Czwartek

7:00-11:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 612973102, 612973142

Ryczywół - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół
Biblioteka Publiczna Gminy Ryczywół

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

14:00 - 18:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

7:00 - 11:30

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 612973102, 612973142

Powiat Pilski

Białośliwie - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie
Urząd Gminy w Białośliwiu

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

11:00 - 15:30

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 672109380

Wyrzysk - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Kościuszki 15, 89-300 Wyrzysk
Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku

Punkt czynny:

Poniedziałek

9:00 - 13:00

Wtorek

11:00 - 15:30

Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

-

Piątek

8:30 - 13:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 672109380

Powiat Pleszewski

Czermin - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Czermin 1, 63-304 Czermin
budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

8:00 - 12:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 627429652

Dobrzyca - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca
budynk Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 627429652

Gołuchów - Punkt nieodpłatnnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
budynek Urzędu Gminy Gołuchów

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 627429652

Pleszew - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew
Starostwo Powiatowe w Pleszewie

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00-12:30

Wtorek

-

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 627429652

Powiat Rawicki

Jutrosin - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin
budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

15:00 - 19:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655465114

Miejska Górka - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

16:00 - 20:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655465114

Pakosław - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:30 - 16:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655465114

Rawicz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
budynek Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

13:00 - 17:00

Środa

15:30 - 20:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655465114

Powiat Śremski

Brodnica - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica
Urząd Gminy w Brodnicy

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

15:00 - 19:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 618197523

Dolsk - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
Urząd Miasta i Gminy w Dolsku

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 618197523

Książ Wlkp - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp
Urząd Miejski w Książu Wlkp.

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

14:00 - 18:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 618197523

Śrem - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Adama Mickiewicza 17, 63-100 Śrem
Starostwo Powiatowe w Śremie (I piętro, pok. Nr 6)

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:30

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

8:00 - 12:30

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy III piątek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 618197523

Powiat Szamotulski

Duszniki - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

13:00 - 17:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

9:00 - 13:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 612928790

Kaźmierz - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Topolowa 4 , 64-530 Kaźmierz

Punkt czynny:

Poniedziałek

15:00 - 19:00

Wtorek

-

Środa

15:00 - 19:00

Czwartek

15:00 - 19:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 612928790

Obrzycko - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
budynek Urzędu Gminy w Obrzycku

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

11:00 - 15:15

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

11:00 - 15:15

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 612928790

Wronki - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
budynek Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:15

Wtorek

-

Środa

11:00 - 15:15

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 612928790

Powiat Słupecki

Słupca - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca
budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:30 - 13:00

Wtorek

9:00 - 13:00

Środa

8:30 - 13:00

Czwartek

9:00 - 13:00

Piątek

15:30 - 19:30

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdą środę
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632758606

Powiat Turecki

Brudzew - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
Urząd Gminy w Brudzewie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632223303

Przykona - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Szkolna 7 , 62-731 Przykona
budynek Urzędu Gminy Przykona

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632223303

Tuliszków - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632223303

Powiat Wolsztyński

Przemęt - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
budynek Urzędu Gminy

Punkt czynny:

Poniedziałek

13:00 - 17:15

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

11:00 - 15:15

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy III poniedziałek miesiąca od 01.01.2021r. Do 30.06.2021r.

Siedlec - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec
budynek Urzedu Gminy

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

7:30 - 11:30

Środa

7:30-11:30

Czwartek

7:30-12:00

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdą IV środę miesiąca od 01.07.2021r. Do 31.12.2021r.