Wspieramy, informujemy, rozwijamy od 2011 roku.

Kontakt z nami:

609-850-917

logo

ul. Batorego 8

56-200 Góra

11:00 - 15:00

pon. - pt.

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od 1 stycznia 2019 r. w punktach darmowej pomocy dostępne są poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nowe usługi nieodpłatna mediacja oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanych w lokalach na terenie powiatu.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz Przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

nieodpłatną mediację, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

przeprowadzenie mediacji;

udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Strona inicjując przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji

KOMU PRZYSŁUGUJE DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Od 1 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2017 poz. 2030 z późn. zm.).

Nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie świadczymy w następujących punktach:

dolnośląskie

Powiat Dzierżoniowski

Dzierżoniów - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
Urząd Gminy w Dzierżoniowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00 - 16:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 748323664

Nimecza - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Ogrodowa 1, 58-230 Nimecza
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11:00 - 15:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 748323664

Pieszyce - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Mikołaja Kopernika 124, 58-250 Pieszyce
Centrum Usług Społecznych

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

13:00 - 17:00

Czwartek

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 748323664

Piława Górna - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna
Urząd Miasta w Piławie Górnej

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

12:00 - 16:00

Środa

Czwartek

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 748323664

Łagiewniki - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki
Urząd Gminy w Łagiewnikach

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

11:30 - 15:30

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 748323664

Powiat Górowski

Góra - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Armii Polskiej 8, 56-200 Góra
ul. Armii Polskiej 8, pokój nr 316, II piętro

Punkt czynny:

Poniedziałek

7:00 - 9:00
18:00 - 20:00

Wtorek

7:00 - 9:00
18:00 - 20:00

Środa

7:00 - 9:00
18:00 - 20:00

Czwartek

-

Piątek

7:00 - 9:00
15:00 - 17:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania w godzinach otwarcia punktów
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226, 655443900

Wąsosz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Zacisze 10d , 56-210 Wąsosz
budynek Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu, ul. Zacisze 10 D, pokój nr 5, parter

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

14:00 - 18:00

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania w godzinach otwarcia punktów
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226, 655443900

Powiat Gostyński

Piaski - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Drzęczewska 9 , 63-820 Piaski
Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika

Punkt czynny:

Poniedziałek

14:00 - 18:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 881008140

Powiat Głogowski

Głogów - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów
Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21

Punkt czynny:

Poniedziałek

07:30 - 11:30

Wtorek

11:30 - 15:30

Środa

07:30 - 11:30

Czwartek

11:30 - 15:30

Piątek

07:30 - 11:30

* Nieodpłatna mediacja świadczona jest w każdy I i II piątek miesiąca w godz. 7:30 - 11:30
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767282854

Głogów - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Sikorskiego 21, 67-240 Głogów
Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:30 - 15:30

Wtorek

07:30 - 11:30

Środa

11:30 - 15:30

Czwartek

07:30 - 11:30

Piątek

11:30 - 15:30

* Nieodpłatna mediacja świadczona jest w każdy I i II piątek miesiąca w godz. 11:30 - 15:30
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767282854

Kotla - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla
Gminny Ośrodek Zdrowia z siedzibą w Kotli

Punkt czynny:

Poniedziałek

13:00 - 17:00

Wtorek

14:00 - 18:00

Środa

13:00 - 17:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

* I piątek miesiąca w godz. 8-12 świadczona jest nieodpłatna mediacja
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 767282854

Powiat Karkonoski

Janowice Wielkie - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Kolejowa 2a, 58-520 Janowice Wielkie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest co 2 tydzień począwszy od 2 stycznia 2023 r.
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,756473111

Jelenia Góra - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Podchorążych 15, 58-500 Jelenia Góra
budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

10:00 - 14:00

* Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest co 2 tydzień począwszy od 9 stycznia 2023 r.
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,756473111

Karpacz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
budynek Urzędu Miejskiego w Karpaczu, budynek B

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

11:00 - 15:00

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest co 2 tydzień począwszy od 2 stycznia 2023 r., Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest co 2 tydzień począwszy od 9 stycznia 2023 r.
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,756473111

Mysłakowice - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Wojska Polskiego 2A, 58-533 Mysłakowice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest co 2 tydzień począwszy od 2 stycznia 2023 r.
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,756473111

Piechowice - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice
budynek Urzędu Miasta w Piechowicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

9:00 - 13:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest co 2 tydzień począwszy od 9 stycznia 2023 r.
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,756473111

Podgórzyn - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn
budynek Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze"

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

-

* Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest co 2 tydzień począwszy od 9 stycznia 2023 r. Nieodpłatna mediacja świadczona jest w ramach dyżurów w miarę potrzeb w czwartki od godz. 11:00 - 15:00
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,756473111

Stara Kamienica - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
budynek Urzędu Gminy w Starej Kamienicy

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

10:00 - 14:00

* Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest co 2 tydzień począwszy od 2 stycznia 2023 r., Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest co 2 tydzień począwszy od 9 stycznia 2023 r.
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,756473111

Szklarska Poręba - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Jedności Narodowej 11, 58-580 Szklarska Poręba
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

-

* Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest co 2 tydzień począwszy od 2 stycznia 2023 r., Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest co 2 tydzień począwszy od 9 stycznia 2023 r. Nieodpłatna mediacja świadczona jest w ramach dyżurów w miarę potrzeb w czwartki od godz. 11:00 - 15:00
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,756473111

Powiat Legnicki

Chojnów - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów
budynek filii Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

11:00 - 15:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy piątek miesiąca, a nieodpłatna mediacja świadczona jest w ramach dyżurów w miarę potrzeb
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,767243560

Legnica - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Kościuszki 38, 59-220 Legnica
Urząd Miasta w Legnicy (Wydział Geodezji i Kartografii)

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:30 - 15:30

Wtorek

12:00 - 16:00

Środa

11:30 - 15:30

Czwartek

11:30 - 15:30

Piątek

11:30 - 15:30

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,539912151

Legnica - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Kościuszki 38, 59-220 Legnica
Urząd Miasta w Legnicy (Wydział Geodezji i Kartografii)

Punkt czynny:

Poniedziałek

7:30 - 11:30

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

7:30 - 11:30

Czwartek

7:30 - 11:30

Piątek

7:30 - 11:30

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,539912151

Powiat Lubański

Leśna - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Rynek 19, 59-820 Leśna
Urząd Miasta Leśna, pokój nr 1, parter

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

8:30 - 13:00

Czwartek

-

Piątek

13:00 - 17:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy ostatni piątek miesiąca od 13:00 do 17:00
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756464338, 793157226

Olszyna - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna
Urząd Miejski w Olszynie

Punkt czynny:

Poniedziałek

9:00 - 13:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od 9:00 do 13:00
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 75 64 64 338, 793157226

Świeradów-Zdrój - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój
Urząd Miasta Świeradów-Zdrój (I piętro, pokój nr 15)

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

9:00 - 13:30

Środa

-

Czwartek

9:00 - 13:00

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy ostatni czwartek miesiąca od 9:00 do 13:00
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 756464338, 793157226

Powiat Lubiński

Lubin - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Jana Kilińskiego 12B, 59-300 Lubin
budynek Starostwa Powiatowego w Lubinie, pokój nr 116

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00 - 16:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

12:00 - 16:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

12:00 - 16:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 76 74 67 201, 793157226

Powiat Lwówecki

Gryfów Śląski - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Rynek 1 , 59-620 Gryfów Śląski
budynek Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

Punkt czynny:

Poniedziałek

14:00 - 18:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226, 757823650

Mirsk - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk
Lokal biurowy w Mirsku

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

14:00 - 18:00

Środa

14:00 - 18:00

Czwartek

14:00 - 18:00

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy pierwszy czwartek miesiąca od 14:00 do 18:00
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226, 757823650

Powiat Milicki

Milicz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
budynek Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu

Punkt czynny:

Poniedziałek

16:00 - 20:00

Wtorek

16:00 - 20:00

Środa

10:00 - 14:00

Czwartek

16:00 - 20:00

Piątek

10:00 - 14:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy poniedziałek i czwartek
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 798211377, 793157226

Powiat Nowotymski

Kuślin - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
Urząd Gminy w Kuślinie

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

13:00 - 17:00

Środa

Czwartek

Piątek

13:00 - 17:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,614426708

Lwówek - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

al. E. Sczanieckiej 56, 64 - 3 Lwówek
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

08:30 - 12:30

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 - 12:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,m614426708

Miedzichowo - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Poznańska 12, 64-316 Miedzichowo
Urząd Gminy - sala narad

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226, 614426708

Opalenica - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Powstańców Wlkp. 1A, 64 - 3 Opalenica
Ośrodek Zdrowia w Opalenicy

Punkt czynny:

Poniedziałek

09:00 - 13:00

Wtorek

Środa

13:00 - 17:00

Czwartek

15:30 - 19:30

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,614426708

Zbąszyń - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. 17 stycznia 59a, 64-360 Zbąszyń
Biblioteka Publiczna

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

13:00 - 17:00

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,614426708

Powiat Oleśnicki

Bierutów - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Przyjaciół Żołnierza 14a, 56-420 Bierutów
Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 570926267, 793157226

Twardogóra - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra
budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00-16:00

Wtorek

12:00-16:00

Środa

12:00-16:00

Czwartek

8:00-12:00

Piątek

8:00 - 12:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,570926267

Powiat Polkowicki

Chocianów - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Pocztowa 18, 59-140 Chocianów

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

10:00 - 14:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457, 793157226

Chocianów - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Pocztowa 18, 59-140 Chocianów
ul. Pocztowa 18

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

10:00 - 14:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457, 793157226

Gaworzyce - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
Urząd Gminy w Gaworzycach

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457, 793157226

Grębocice - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice
Urząd Gminy w Grębocicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

13:00 - 17:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457, 793157226

Polkowice - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

14:00 - 18:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457, 793157226

Polkowice - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

14:00 - 18:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

14:00 - 18:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457, 793157226

Przemków - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Plac Targowy 1, 59-170 Przemków
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

12:00 - 16:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457, 793157226

Przemków - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Plac Targowy 1, 59-170 Przemków
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

11:00 - 15:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457, 793157226

Radwanice - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice
Urząd Gminy w Radwanicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

14:00 - 18:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 513061457, 793157226

Powiat Średzki

Kostomłoty - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Średzka 10A, 55-311 Kostomłoty
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

10:00 - 14:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II piątek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713968953

Malczyce - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
budynek Urzędu Gminy Malczyce pok. nr 7

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

11:00 - 15:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II wtorek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713968953

Miękinia - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

13:00 - 17:00

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdą II środę miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713968953

Środa Śląska - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska
budynek Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

9:00 - 14:00

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II czwartek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713968953

Udanin - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Udanin 86B, 55-340 Udanin
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II poniedziałek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713968953

Powiat Strzeliński

Strzelin - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin
budynek Starostwa Powiatowego w Strzelinie

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

14:00 - 18:00

Środa

08:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

08:00 - 12:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w ostatni czwartek miesiąca
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 713923166

Powiat Wrocławski

Sobótka - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Św. Jakuba 3, 55-050 Sobótka
lokal przy ul. Św. Jakuba 3

Punkt czynny:

Poniedziałek

14:00 - 18:00

Wtorek

14:00 - 18:00

Środa

08:00 - 12:00

Czwartek

08:00 - 12:00

Piątek

08:00 - 12:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,717221705 

Powiat Zgorzelecki

Bogatynia - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. II Armii Wojska Polskiego 14, 59-920 Bogatynia
Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00 - 16:00

Wtorek

12:00 - 16:00

Środa

10:00 - 14:00

Czwartek

12:00-16:00

Piątek

11:00 - 15:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 757761561 w.2, 793157226

Węgliniec - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Sikorskiego 40, 59-940 Węgliniec
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00 - 16:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

11:30 - 15:30

Piątek

8:00 - 12:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 757761561 w.2, 793157226

lubuskie

Powiat Wschowski

Wschowa - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Staroleszczyńska 13, 13a (wtorki), ul. Kosynierów 1C (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), 67-400 Wschowa
Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie/Starostwo Powiatowe we Wschowie (II piętro, pokó 206)

Punkt czynny:

Poniedziałek

13:00 - 17:00

Wtorek

13:00 - 17:00

Środa

13:00 - 17:00

Czwartek

13:00 - 17:00

Piątek

10:00 - 14:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 65 540 89 57

wielkopolskie

Powiat Gostyński

Gostyń - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń
budynek Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wrocławska 8

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226, 881008140

Pogorzela - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Rynek 1, 63-860 Pogorzela
Urząd Miejski w Pogorzeli

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 881008140

Powiat Grodziski

Grodzisk Wlkp. - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

7:30 - 11:30

Czwartek

7:30 - 11:30

Piątek

11:00 - 15:00

* W I czwartek miesiąca świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 605062001

Powiat Kaliski

Kalisz - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Babina 1, 62-800 Kalisz
Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu

Punkt czynny:

Poniedziałek

08:00 - 12:00

Wtorek

08:00 - 12:00

Środa

08:00 - 12:00

Czwartek

08:00 - 12:00

Piątek

08:00 - 12:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,625014204

Kalisz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz
Lokal przy ul. Górnośląska 10

Punkt czynny:

Poniedziałek

15:00 - 19:00

Wtorek

07:00 - 11:00

Środa

16:00 - 20:00

Czwartek

16:00 - 20:00

Piątek

15:00 - 19:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja:  793157226,(62)765 44 88,515 804 439

Lisków - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Twórców Liskowa 3, 62-850 Lisków
budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:30 - 15:30

Wtorek

11:30 - 15:30

Środa

11:30 - 15:30

Czwartek

11:30 - 15:30

Piątek

11:30 - 15:30

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226, 625 014 204

Stawiszyn - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn
Urząd Gminy i Miasta

Punkt czynny:

Poniedziałek

7:00 - 11:00

Wtorek

7:00 - 11:00

Środa

7:00 - 11:00

Czwartek

7:00 - 11:00

Piątek

7:00 - 11:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 625014204

Powiat Kolski

Babiak - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Wojska Polskiego 15, 62-620 Babiak
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku

Punkt czynny:

Poniedziałek

10:00 - 14:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

10:00 - 14:00

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632617823

Dąbie - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

3 Maja 4, 62-660 Dąbie
budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

Punkt czynny:

Poniedziałek

10:00 - 14:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

10:00 - 14:00

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632617823

Grzegorzew - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Plac 1000-lecia Państwa Polskiego l, 62-640 Grzegorzew
budynek Urzędu Gminy Grzegorzew

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

-

Piątek

9:00 - 13:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632617823

Kościelec - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec
budynek Urzędu Gminny Kościelec

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

12:00 - 16:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632617823

Kłodawa - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

10:00 - 14:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

10:00 - 14:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632617823

Osiek - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Główna 1, 62-613 Osiek
budynek Urzędu Gminy Osiek Mały

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

10:00 - 14:00

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632617823

Powiat Kościański

Kościan - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
budynek Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

7:00 - 11:00

Środa

7:00 - 11:00

Czwartek

7:00 - 11:00

Piątek

7:00 - 11:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,698777351

Powiat Leszczyński

Krzemieniewo - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo
budynek Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655296801

Leszno - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Tadeusza Rejtana 1, 64-110 Leszno
budynek Szkoły Podstawowej nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Punkt czynny:

Poniedziałek

15:00 - 19:00

Wtorek

15:00 -19:00

Środa

15:00 -19:00

Czwartek

15:00 -19:00

Piątek

15:00 -19:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655298100

Lipno - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno
budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

14:00 - 18:00

Piątek

11:00 - 15:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655296801

Włoszakowice - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
budynek Urzędu Gminy we Włoszakowicach

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja świadczone będą w zależności od bieżącego zapotrzebowania w godzinach otwarcia punktów w Lipnie oraz we Włoszakowicach
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655296801

Powiat Pleszewski

Chocz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Konopnicka 6, 63-313 Chocz
siedziba Zespołu Szkół w Choczu

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

08:00 - 12:00

Czwartek

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,627429652,627429654

Czermin - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Czermin 1, 63-304 Czermin
siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:00 - 12:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,627429652,627429654

Dobrzyca - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca
Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy

Punkt czynny:

Poniedziałek

08:00 - 12:00

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,627429652,627429654

Gizałki - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki
Urząd Gminy w Gizałkach

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

08:00 - 12:00

Środa

Czwartek

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 627429652,627429654,793157226

Gołuchów - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
siedziba Urzędu Gminy w Gołuchowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

08:00 - 12:00

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,627429652,627429654

Powiat Rawicki

Jutrosin - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin
budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

15:00 - 19:00

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,655465114

Miejska Górka - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

16:00 - 20:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,655465114

Pakosław - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu

Punkt czynny:

Poniedziałek

12:00 - 16:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,655465114

Rawicz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. gen. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz
Centrum Usług Społecznych

Punkt czynny:

Poniedziałek

Wtorek

9:00 - 13:00

Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

Piątek

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,655465114

Rawicz - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
budynek Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

9:00 - 13:00

Środa

9:00 - 13:00

Czwartek

-

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 655465114

Powiat Szamotulski

Duszniki - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

13:00 - 17:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

9:00 - 13:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 612928790

Kaźmierz - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Topolowa 4 , 64-530 Kaźmierz
Budynek przy ul. Topolowej 4

Punkt czynny:

Poniedziałek

15:00 - 19:00

Wtorek

-

Środa

15:00 - 19:00

Czwartek

15:00 - 19:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 612928790

Obrzycko - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
budynek Urzędu Gminy w Obrzycku

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

11:00 - 15:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

11:00 - 15:00

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 612928790

Wronki - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
budynek Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

11:00 - 15:00

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

-

Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 612928790

Powiat Turecki

Brudzew - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew
Urząd Gminy w Brudzewie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632223303

Dobra - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
Urząd Miejski w Dobrej

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

11:00 - 15:00

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

11:00 - 15:00

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632223303

Kawęczyn - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn
Urząd Gminy w Kawęczynie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

11:00 - 15:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632223303

Malanów - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Turecka 16, 62-709 Malanów
Urząd Gminy w Malanowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

11:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632223303

Przykona - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ul. Szkolna 7 , 62-731 Przykona
budynek Urzędu Gminy Przykona

Punkt czynny:

Poniedziałek

8:00 - 12:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632223303

Tuliszków - Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków
Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

8:00 - 12:00

Czwartek

8:00 - 12:00

Piątek

8:00 - 12:00

* Nieodpłatna mediacja w ramach dyżurów świadczona jest w miarę zapotrzebowania
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 632223303

Powiat Wolsztyński

Przemęt - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
budynek Urzędu Gminy w Przemęcie

Punkt czynny:

Poniedziałek

13:00 - 17:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

11:00 - 15:00

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w każdy II poniedziałek miesiąca w godz. 13:00 - 17:00 w Urzędzie Gminy Przemęt
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,683842700

Siedlec - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec
budynek Urzedu Gminy w Siedlcu

Punkt czynny:

Poniedziałek

-

Wtorek

7:30 - 11:30

Środa

7:30-11:30

Czwartek

7:30-11:30

Piątek

-

* Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie świadczone jest w IV środę miesiąca w godz. 7:30 - 11:30
Telefon do umawiania wizyt - rejestracja: 793157226,683842700